Podpora digitalizace a robotizace malých a středních podniků ve venkovských oblastech se odkládá

Z důvodu nepřipravenosti výzev jednotlivých Místních akčních skupin (MAS) a procesu schvalování sady kritérií pro hodnocení výzev MAS bylo posunuto datum zahájení příjmu žádostí o podporu do výzvy Technologie pro MAS (CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj) na 1. července 2023.

Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.

Podporu lze získat na pořízení nových technologických zařízení a vybavení (dlouhodobý ne/hmotný majetek aj.) vedoucí k:

  • robotizaci, automatizaci, digitalizaci
  • web, cloud
  • komunikační a identifikační infrastruktura

Žadatelem je malý a střední podnik. Žadatel reaguje na výzvu konkrétní MAS, u této MAS podává žádost, ta posuzuje soulad projektu s její schválenou strategií a poté podává žadatel žádost v IS KP21+.

Cílové území:

Území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel a hl. města Prahy

Financování:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, max. ve výši 50 % celkových způsobilých nákladů.

Mapa všech MAS v ČR – www.nsmascr.cz.

Více informací naleznete ZDE.


Další novinky

Všechny novinky

Výzva na podporu zvyšování digitální úrovně MSP zůstává otevřena po celé 2. pololetí 2023

Do 17. ledna 2024 mají výrobní MSP možnost se zaregistrovat do 2. otevřené výzvy projektu ADMA TranS4MErs, jehož je Technologické centrum Praha členem. Jako…

Digitalizace v kontextu mezinárodního obchodu

Na začátku června uspořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade seminář zaměřený na proces digitální transformace podniků…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech