Nový jednotný patentový systém: počátek nové éry patentové ochrany a vymáhání v EU

Dne 1. června 2023 došlo k zásadnímu kroku v oblasti evropského patentového práva. K tomuto dni totiž zahájil činnost Jednotný patentový soud (United Patent Court, UPC) a zároveň byl spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP), když začala platit Dohoda o jednotném patentovém soudu.

Spuštění systému jednotného patentu má podnikům zjednodušit a usnadnit ochranu jejich inovací v Evropě a rovněž zhodnotit jejich duševní vlastnictví. Jednotný patentový systém posílí inovace a konkurenceschopnost EU a dotvoří jednotný trh s patenty. Zpočátku se bude vztahovat na 17 členských států, které představují přibližně 80 % HDP EU. V budoucnu se do něj mohou zapojit další členské země.

Jednotný patentový systém poskytuje jednotné kontaktní místo pro registraci a vymáhání patentů v Evropě. To znamená nižší náklady, méně dokumentace a menší administrativní zátěž pro inovátory, zejména pro malé a střední podniky. Podnikům a dalším inovátorům umožňuje získat pro své vynálezy jediný "jednotný" patent, který je platný ve všech zúčastněných členských státech. V případě evropských patentů odpadá potřeba orientovat se ve složité změti národních patentových zákonů a postupů a splňovat nákladnější národní požadavky spojené s patentovými průzkumy.
Kromě toho nový Jednotný patentový soud (UPC), který bude mít pravomoc nad jednotnými patenty a stávajícími evropskými patenty, umožní společnostem účinněji vymáhat svá patentová práva. Jednotný patentový soud poskytne konzistentnější právní rámec pro patentové spory a sníží tak riziko nejednotných rozhodnutí.

Hlavními výhodami nového systému jednotného patentu jsou:

  • Nižší náklady na ochranu patentů v Evropě: Nový systém nabízí nákladově efektivní způsob ochrany patentů v zúčastněných členských státech, protože odstraňuje potřebu patentových průzkumů a obnovovacích procedur v každé jedné evropské zemi, které jsou nákladnější a administrativně výhodnější. Obnovovací poplatky Jednotného patentu na dobu 10 let vyjdou na méně než 5 000 EUR na dobu 10 let, namísto současné úrovně přibližně 29 000 EUR za obnovovací poplatky v zúčastněných členských státech. Jednotný patent také výrazně sníží rozdíl mezi náklady na patentovou ochranu v EU a u hlavních obchodních partnerů, jako jsou USA nebo Japonsko.
  • Jednotné kontaktní místo pro registraci patentů: Nový, zjednodušený proces s jedinou a bezplatnou žádostí o jednotný účinek udělenou Evropským patentovým úřadem (EPO) v návaznosti na stávající evropský patent zkrátí čas a náklady potřebné k získání patentové ochrany ve více zemích EU.
  • Jednotná ochrana patentů ve všech zúčastněných zemích EU: Jednotný patent je jednotný patentový titul poskytující jednotnou ochranu v 17 zúčastněných členských státech, které pokrývají přibližně 80 % HDP EU a zahrnují tři největší ekonomiky EU, a to Německo, Francii a Itálii. Očekává se, že v budoucnu se k systému připojí další členské státy, a konečným cílem je zajistit pokrytí celé EU.
  • Vyšší právní jistota při vymáhání patentů: Nový Jednotný patentový soud (UPC) usnadní řešení patentových sporů a umožní konzistentnější a předvídatelnější soudní rámec. Odstraní také riziko rozdílných právních rozhodnutí v zúčastněných členských státech, protože jediná žaloba u UPC nahradí několik paralelních řízení u vnitrostátních soudů. Významnou výhodou Jednotného patentového soudu je, že bude řešit spory týkající se nejen nových jednotných patentů, ale i dalších evropských patentů.
  • Inovace, konkurenceschopnost a hospodářský růst: Tím, že vynálezcům a podnikům poskytne jednodušší a nákladově efektivnější způsob ochrany a prosazování jejich duševního vlastnictví v EU, podpoří nový systém jednotného patentu inovace. Podpoří také vývoj a komercializaci nových technologií a produktů a zlepší konkurenceschopnost a hospodářský růst a zároveň pomůže přilákat zahraniční investice do EU.

Jak bude vše probíhat?

První fází postupu k získání jednotného patentu je podání evropské patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu (EPO). EPO poté provede průzkum, který v případě kladného výsledku povede k udělení evropského patentu. Tato fáze existuje již dnes a zůstává beze změn.

Do jednoho měsíce od udělení evropského patentu může jeho držitel požádat EPO o udělení jednotného působení pro zúčastněné členské státy. Držitel evropského patentu jej zároveň může validovat i v dalších zemích (podle v současnosti již platných vnitrostátních postupů), které do systému jednotného patentu nejsou zahrnuty, v závislosti na zamýšleném zeměpisném pokrytí.

Souvislosti

Evropský patentový úřad byl zřízen v roce 1978 a představoval obrovské zlepšení oproti do té doby existujícím národním patentovým režimům. Dosud platilo, že jakmile byl evropský patent udělen, byl následně rozdělen do svazku národních patentů, které jsou na sobě nezávislé. Zejména patentové spory musely být projednávány odděleně u více vnitrostátních soudů, přičemž hrozilo riziko rozdílných rozhodnutí.

V roce 2000 předložila Komise první návrhy dvou současných nařízení EU, na nichž je systém jednotného patentu založen. Obě tato nařízení byla přijata v roce 2012. Dohoda UPC je mezivládní dohodou podepsanou zúčastněnými členskými státy v roce 2013. Několik aspektů právního rámce pro patentování stále vyžadovalo zlepšení. Dne 27. dubna 2023 proto Komise navrhla opatření k doplnění Jednotného patentového systému, konkrétně nová pravidla týkající se SEP (Standard Essential Patents), povinnost udělovat patenty v krizových situacích a reformu právních předpisů o dodatkových ochranných osvědčeních (Supplementary Protection Certificate – SPC), včetně vytvoření jednotného SPC. Začátkem tohoto roku byly splněny všechny požadavky na ratifikaci dohody UPC, což zajistilo její vstup v platnost 1. června 2023 (původně pro 17 členských států).

Článek vznikl na základě tiskové zprávy vydané Evropskou komisí 1. června 2023.

Využijte možnosti poradenství k otázkám ochrany duševního vlastnictví. Kontaktujte V. Suchého, 728 082 895, suchy@tc.cz.


Další novinky

Všechny novinky

Podpora přenosu kosmických technologií do pozemních aplikací

Máte nápad, jak využít kosmické technologie v jiných odvětvích? Podpořte ho díky finanční iniciativě Spark Funding z projektu ESA Technology Broker, která…

Výzva na podporu zvyšování digitální úrovně MSP zůstává otevřena po celé 2. pololetí 2023

Do 17. ledna 2024 mají výrobní MSP možnost se zaregistrovat do 2. otevřené výzvy projektu ADMA TranS4MErs, jehož je Technologické centrum Praha členem. Jako…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech