Aktuální témata financování inovací

Malé a střední firmy mohou využívat řadu programů, jak na národní, tak evropské úrovni, na podporu svých inovativních produktů, technologií nebo služeb. Webinář Technologického centra AV ČR na téma Moderní trendy financování technologických firem ze dne 22. 4. 2021 přinesl shrnutí dostupných (zejména grantových) finančních příležitostí.

Firmy mohou vybírat z nabídky posledních výzev z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zejména z programů Inovační Vouchery, Inovace, Poradenství. Po únoru 2022 se očekávají první výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který bude v nejbližších letech hlavním zdrojem financování inovací ve firmách na národní úrovni. Projekty musí být realizovány na území ČR mimo hl. m. Prahy.

Příležitosti nabízí vybrané sektorově orientované programy Technologické agentury ČR (TAČR): Théta, Doprava 2020+, M-ERA.NET, QuantERA. Program GAMA 2, Podprogram 2, zaměřený na inovativní projekty blízko trhu, přináší firmám finanční zdroje i know-how zahraničních expertů (v roli koučů) na zpracování kvalitní studie proveditelnosti pro podnikatelské plány, které mají expanzní zaměření. Krátké, šestiměsíční projekty, mají posunout firmy blíž k evropskému financování tzv. Plug-in mechanismem. Detaily výzvy představila manažerka programu Sabina Bodáková. Otevření výzvy je plánováno na 2. června 2021. Programy TAČR jsou otevřené také pražským firmám.

Programy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) TREND a Country for the Future cílí na podporu vývoje nových technologií a digitalizace a jsou přístupné firmám v celé ČR včetně Prahy. Programy představil Martin Švolba, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, MPO ČR. Program TREND zahrnuje 2 podprogramy. Běžící výzva podprogramu Nováčci je určená pro nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit s podporou výzkumné organizace. Podprogram Technologičtí lídři slouží k zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a rozvoji stávajících VaV a další výzva je plánována na podzim 2021. Program Country for the Future se zaměřuje na digitalizaci firem, další výzvu lze očekávat až na přelomu 2021/2022.

Pro podnikatele působící na trhu do 3 let je určen úvěrový program INOSTART, financující inovativní produkty nebo služby, doplněný zárukou ČMRZB zvýšenou na 70 % jistiny úvěru a poradenstvím.

Také nabídka z evropských programů je velmi široká, především v rámci programu Horizont Evropa. Samostatný pilíř tohoto programu je zaměřen přímo na podporu inovací ve firmách, prostřednictvím nástrojů Evropské rady pro inovace (European Innovation Council- EIC) a Evropského technologického a inovačního institutu (European Innovation and Technology Institute – EIT). Pod EIC spadají vysoce konkurenční granty a finanční nástroje Pathfinder, Transition, Accelerator, jejichž ambicí je dostat na trh ty nejzásadnější inovace. Tomu odpovídají částky (cca 3 mil. EUR), o které lze v těchto programech žádat. Accelerator zahrnuje také investiční část, kde lze žádat až do 15 mil. EUR formou ekvity. Programy pokrývají celou linii vývoje – od myšlenky až po aktivity blízké trhu. Aktivity EIT jsou zaměřeny především na propojování vzdělávání, výzkumu a podnikání. EIT funguje formou inovačních společenství, která jsou sektorově zaměřena a podpora inovací ve firmách je realizována především formou akceleračních programů, soutěží, hackatonů a malých grantů. EIT má poměrně silné zastoupení v ČR, současné aktivity cílí zejména na mladé firmy a studenty vysokých škol.

Pokračovat bude podprogram INTER-EUREKA, který podporuje spolupráci mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi na mezinárodní úrovni (v kategorii průmyslový výzkum a experimentální vývoj). Bude zachován režim dvou výzev za rok (jarní a podzimní).

Velmi rozmanitou (a bohužel nepřehlednou) oblastí je tzv. kaskádové financování, jehož cílem je podpořit vývoj digitálních řešení napříč průmyslovými sektory a sektory služeb. Toto financování má formu menších grantů (od 20 – 200 tis. EUR) poskytovaných mezinárodními konsorcii řešících projekty v rámci klastru 4 programu Horizont 2020 a Horizont Evropa.

Technologické centrum AV ČR má široký přehled o celé paletě programů a díky dlouholeté podpoře podnikání realizované v rámci mezinárodní sítě Enterprise Europe Network disponuje důkladnou znalostí potřeb inovativních firem.

Hledáte vhodné zdroje financování? Potřebujete poradit, který program je pro vás nejvhodnější? Hledáte mentory, kteří vás celým procesem přípravy žádosti provedou?

Kontaktujte nás:

Jiří Vavřínek - vavrinek@tc.cz

Silvia Jirásková - jiraskova@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Evropský program na podporu duševního vlastnictví pokračuje

Od 1. do 31. května mají malé a střední firmy opět možnost zažádat o získání finančního příspěvku na úhradu části svých nákladů spojených se zápisy národních

Access2Markets – online portál usnadňující přístup EU firem na trhy třetích zemí

Portál Access2Markets (A2M) nabízí na jednom místě přehledné informace o podmínkách dovozu do EU, tak vývozu z EU, a to do více než 120 exportních destinací…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech