Financování inovací přehledně

Financování inovací a podpora konkurenceschopnosti malých a středních firem na zahraničních trzích je stále aktuální a proto toto téma zaznělo na semináři pořádaném Technologickým centrem Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade dne 3. listopadu 2022. Níže přinášíme krátké shrnutí toho nejdůležitějšího.

V rámci rychlého přehledu stávajících a nových výzkumných a inovačních programů byly představeny programy INTER-EUREKA a EUROSTARS-3, kde se předpokládají výzvy se státním příspěvkem na jaře roku 2023. Stále velmi konkurenčním nástrojem je EIC Accelerator (Horizont Evropa), který je vhodný především pro vyspělejší technologické firmy. Situace se pravděpodobně nezmění ani v příštím roce, mělo by však dojít ke zrychlení investiční části programu po jmenování nového správce investičního fondu EIC. Alternativou se může stát privátní financování z fondů Nation 1 Fund a Lighthouse Ventures, které poběží ještě v roce 2023, nebo IPO fond financující rozvoj firem prostřednictvím trhu Start Burzy cenných papírů Praha, a.s. Program ESA Spark Funding vyhlašovaný Technologickým centrem Praha, který podporuje projekty zaměřené na aplikaci kosmických technologií v pozemním segmentu, chystá další výzvy v únoru a srpnu 2023. Pro mladé a začínající podnikatele může být příležitostí zapojit se do evropského výměnného programu ERASMUS for Young Entrepreneurs.

Novinkou je zastřešující program SIGMA (TA ČR), který plánuje další národní výzvu Seal of Excellence určenou pro projekty z EIC Accelerator Pilot 2020, které byly oceněny pečetí kvality. Součástí programu SIGMA bude i financování mezinárodní expanze inovativních firem včetně podpory studie proveditelnosti (dříve GAMA2). Nejbližší výzva je plánovaná až v roce 2024.

V oblasti rozvoje digitalizace a nových technologií v programu TREND (MPO ČR) probíhají výzvy pro 5G technologie. Plánovaná výzva TREND Nováčci určená pro podporu prvotních výzkumných projektů MSP s podporou výzkumné organizace (ústav AV ČR, univerzita, výzkumný ústav) bude mít uzávěrku dne 11. 1. 2023. Běží také program Country for the Future na podporu digitálních inovací a zavádění produktových a organizačních inovací v MSP s předpokládanou 5. výzvou v prvním čtvrtletí roku 2023. Z tohoto zdroje je financován také nový program Technologická inkubace, administrovaný agenturou CzechInvest, který českým start-upům nabízí dotaci na odborné služby ve výši 1,1 až 5 mil. Kč. Do 1. výzvy programu se přihlásilo 114 firem, které projevily zájem o zařazení do hubů v oblasti umělé inteligence (AI), kreativního průmyslu (Creative BIC), mobility (Mobility Innovation Hub) a cirkulární ekonomiky (Ecotech Hub). Druhá výzva se chystá do konce roku 2022. Výhledově budou moci firmy využít i další technologicky specializované huby: Space Hub a Tech4Life Hub.

Nové výzvy na podporu výzkumu, vývoje a inovací z programu OP TAK (agentura API) jsou určené pro mimopražské organizace. Výzvy v rámci Proof of Concept a Inovace končí již v listopadu, ale jejich opětovné vyhlášení se plánuje i v roce 2023. Oproti předchozím výzvám došlo k menším změnám, jako např. ve výzvě Aplikace (do 31. 1. 2023) se snižují výdaje na průmyslový výzkum na max. 30% způsobilých výdajů a velký podnik nemůže být samostatným žadatelem (pouze ve spolupráci s MSP).  

Poměrně novou a postupně se rozšiřující formu financování pro malé a střední podniky představují kaskádové granty (Financial Support to Third  Parties – FSTP). Jedná se o otevřené výzvy realizované jednotlivými projekty financovanými z programu Horizont Evropa. Tyto granty jsou zaměřeny především na vývoj zařízení, testování nebo mentoringovou podporu pro projekty od ICT, digitalizace až po výrobu. Komplikovanější je bohužel vyhledávání vhodných grantů. Je potřeba si také dobře ohlídat pravidla a požadavky konkrétních výzev, neboť každá výzva je specifická.

Malé a střední firmy mohou pro svůj produktový a průmyslový vývoj, jenž je spojený s designem, využít program Design Credits (CzechTrade). Na období 2023 – 2025 jsou plánovány 3 výzvy s celkovou alokací 50 mil. Kč, první výzva bude vyhlášena v prosinci tohoto roku a účelem je získat zdroje na spolupráci s designérem.

Protože ze zkušeností víme, že nejlepší je přenos zkušeností a dobré praxe od klientů, pozvali jsme na seminář zástupce dvou klientských firem. Richard Lehmann z firmy FUTTEC má s náročnými evropskými programy bohaté zkušenosti. Velmi otevřeně sdílel své aktuální zkušenosti s přípravou žádosti do programu EIC Accelerator. V případě 1. kola EIC Accelerator krátkou žádost zpracovali vlastními silami v horizontu jednoho měsíce. Náročnost přípravy žádosti ve 2. kole programu EIC Accelerator je ale násobně vyšší, proto se rozhodli využít pomoci konzultační firmy, se kterou se připravují na podání plné žádosti v lednu 2023. Inspirativní příběh představil Tomáš Hortlík z firmy MarbleMat. Firma vypracovala studii proveditelnosti a business plán pro vstup na zahraniční trh v rámci grantu GAMA2. Využili také koučinkovou podporu v rozsahu 3 dnů. Vyhledání vhodného business kouče z Nizozemí a také mentoringovou podporu včetně konzultace ohledně ochrany duševního vlastnictví zajistilo Technologické centrum Praha.

Technologické centrum Praha bude nadále sledovat aktuální témata vhodná pro MSP a prezentovat je v roce 2023.

V případě potřeby konzultace projektového záměru nebo samotného projektu nás neváhejte kontaktovat: 

Jiří Vavřínek, vavrinek@tc.cz, 234 006 217


Další novinky

Všechny novinky

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: Mediace jako alternativa k soudnímu sporu

Za určitých okolností nemusí spor mezi dvěma stranami o práva k duševnímu vlastnictví dospět až k soudnímu dvoru. Soudního řízení se lze vyvarovat, pokud se obě

IP v metaverse

Licensing Executives Society (LES) České republiky a Slovenska, ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a sítí Enterprise Europe Network ČR uspořádala dne…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech