Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: Mediace jako alternativa k soudnímu sporu

Za určitých okolností nemusí spor mezi dvěma stranami o práva k duševnímu vlastnictví dospět až k soudnímu dvoru. Soudního řízení se lze vyvarovat, pokud se obě strany dobrovolně rozhodnou, že svůj spor budou řešit cestou tzv. mediace. V České republice je mediace v této oblasti řešení sporů stále málo využívána a proto se Technologické centrum Praha a Úřad průmyslového vlastnictví rozhodly na tuto alternativní formu řešení právních sporů veřejnost více upozornit.

V říjnu 2022 proběhl za tímto účelem seminář, na kterém vystoupili zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví a IP mediačního centra Praha. Vedle praktických aspektů mediačního procesu zazněly i konkrétní příklady z evropského a domácího prostředí. Přednášející upozornili, že kromě časové a finanční úspoře přináší mediace mnoho dalších výhod: nabízí větší kontrolu nad procesem a výsledkem řešení sporu a snižuje napětí mezi účastníky, čímž vytváří potenciál pro zachování dobrých vztahů a prostor pro případnou budoucí spolupráci. Zásadní odlišností od soudního projednávání věci je důvěrnost (povinnost mlčenlivosti) a neveřejnost mediačního řízení, což je pro ochranu know-how a obchodního tajemství mimořádné důležité. Dle světových statistik dosahuje navíc řešení konfliktů formou mediace 75% úspěšnosti. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

V procesu mediace zásadní roli sehrává mediátor, jeho znalosti, zkušenosti, empatie, schopnost jednat s lidmi a udržet si objektivní pohled na problém stran. Mediátor neposkytuje právní poradenství a není oprávněn rozhodnout o vyřešení případu – napomáhá dosažení dobrovolného a oboustranně uspokojivého řešení sporu.

Mediací se využívá při řešení sporů o autorská a průmyslová práva (zejm. ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, zeměpisných označení nebo označení původu), sporů o doménová jména, ochranu obchodního tajemství a know-how, licencí či při nekalé soutěži. Význam má i při řešení sporů o výši odměny za podnikový vynález, tj. za situace, kdy se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu a původce má právo na dodatečné vypořádání.

Více podrobností o možnostech a mechanismu mediace naleznete v textu ředitele a zakladatele IP mediačního centra Praha JUDr. Davida Karabce, MPA, LL.M., zde.

V případě zájmu o konzultace k problematice ochrany duševního vlastnictví kontaktujte V. Suchý, suchy@tc.cz, 234 006 163.


Další novinky

Všechny novinky

České překlady publikací z produkce European IP Helpdesk

European IP Helpdesk, služba spravovaná Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA), posiluje kompetence v oblasti…

Financování inovací přehledně

Financování inovací a podpora konkurenceschopnosti malých a středních firem na zahraničních trzích je stále aktuální a proto toto téma zaznělo na semináři

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech