Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem

Udržitelné podnikání může přinést malým a středním podnikům kromě snížení nákladů i konkurenční výhodu a je jednou z priorit mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network. Technologické centrum AV ČR proto v rámci červnového webináře "Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem" tuto problematiku českým firmám přiblížilo.

První řečník, Josef Pikálek z firmy ENVIROS, zdůraznil, že mimo snižování konečné spotřeby energie nebo jejich nositelů a volby palivové základny (zemní plyn, uhlí, LTO, "elektřina") by se firmy měly více soustředit na udržitelnost a snížení uhlíkové stopy (redukci emisí skleníkového plynu CO2). U navržených opatření na snížení uhlíkové stopy se nemusí dařit dosahovat efektivity vložených investičních prostředků, jedná se však o strategický charakter investice a zajištění konkurenceschopnosti (odbyt výrobků nebo služeb). Pro komplexnější projekty v podnicích doporučil p. Pikálek využívat odborníky ze Seznamu energetických specialistů pod MPO. V případě fotovoltaických systémů apeluje na individuální posouzení přínosů a efektivity vynaložených investičních prostředků, včetně možnosti čerpání dotačních prostředků. Mimo standardní investiční dotace a provozní podporu může zájemce v oblasti úspor energie využít financování projektů metodou splácení z garantovaných úspor – EPC (Energy Performance Contracting).

Žaneta Ťopková z firmy ENVI-PUR hovořila o vodním auditu. Umožňuje podnikům analyzovat strukturu svého vodního hospodářství, nalézt slabá místa a navrhnout konkrétní kroky k jejich odstranění. „Pro zpracování vodního auditu firmy je klíčové jmenování pracovního týmu v podniku, aby zpracovatel získal nezbytné podklady,“ apelovala Ťopková. Vodní audit je povinnou přílohou žádosti o dotaci např. v rámci 1. výzvy programu Úspory vody v průmyslu, který je nyní otevřený do 30. září 2022.

Následovala prezentace Jana Háby z ostravské firmy TRAFIN OIL, která zpracovává odpadní kuchyňský olej na vstupní surovinu biopalivo 2. generace. Firma je ukázkovým případem zelené transformace. Připravuje se výstavba nového výrobního provozu, pro který bude vyráběna energie z fotovoltaických panelů, bude využívat tepla z důlního plynu a zahrnovat robotickou linku na vstupu apod. Jak p. Hába uvedl, třídění odpadu je jen první krok. Pokud cesta odpadu dále nepokračuje, je třídění zbytečné. Úspěch cirkulární ekonomiky závisí na tom, zda se podaří najít pro každý odpad další využití. Někdy to může být příležitostí pro vznik dalších „zelených firem.“

Po přestávce přednesl Pavel Zděnek z MPO ČR přehled aktuálních a chystaných výzev z programů OP TAK a Národního plánu obnovy. V průběhu června se chystá vyhlášení výzvy k předkládání projektů do programu Cirkulární řešení v podnicích, který nabídne až 40% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě. Aktuálně je do 31. srpna 2022 otevřena výzva na podporu fotovoltaických elektráren (FVE).

Další možnou formu financování představují zvýhodněné úvěry a záruky z programů Úspory energie nebo Energie pro území Prahy. „Z programu ELENA poskytujeme komplexní servis při přípravě projektů úspor energie v budovách a hradíme až 90 % způsobilých nákladů na přípravu těchto projektů," uvedl Čestmír Hrdinka z Národní rozvojové banky.

Zelené financování firem a služby pro udržitelnost realizují také komerční banky. Ondřej Mařík z Komerční banky v rámci své přednášky upozornil na to, že banky dnes mohou figurovat jako poradci, kteří umí provést klienta od předběžného posouzení aktuálního nakládání např. s energiemi, přes navržení řešení na zlepšení až po předložení možností udržitelného financování, např. formou účelově vázaných dluhopisů a úvěrů. Své vystoupení uzavřel O. Mařík slovy: „Podpora udržitelnosti v malých a středních firmách je způsobena hlavně tlakem trhu než legislativou.“

Jste malá a střední firma a zajímá Vás problematika udržitelnosti a možnosti financování? Kontaktujte: J. Vavřínek, vavrinek@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Úspěšné projekty pro vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIHy) zveřejněny

Technologické centrum AV ČR uvítalo informaci, že CyberSecurity Innovation Hub, jehož je TC členem, patří mezi pět úspěšných projektů na podporu Evropských

Projekt Technology Broker Evropské kosmické agentury rozšiřuje své obzory do oblasti vodíkových aplikací

Technologické centrum AV ČR uspořádalo v rámci aktivit ESA Technology Broker dne 16. června 2022 seminář Space for Hydrogen. Odborně zaměřený seminář poskytl…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech