Moderní trendy financování inovací

Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR) v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR ve spolupráci s experty si klade za cíl zvyšovat úroveň malých a středních firem. Jedním z klíčových aspektů celkového rozvoje firem je oblast inovací a zdrojů na jejich financování.

TC AV ČR připravilo pro posluchače webináře, který proběhl 15. 9. 2020, ochutnávku z narůstající nabídky privátních forem financování na českém trhu, která zároveň zachytává nejdůležitější trendy v možnostech financování inovací a rozvoje firem. Cílem je informovat a upozornit na málo využívanou příležitost, kterou představuje komercializace duševního vlastnictví, tak také na rozšiřující se nabídku z oblasti rizikového kapitálu. Dalším zajímavým trendem jsou korporátní seed investice a podpora inovací uvnitř korporátních firem či forma financování přes mladou a slibně se rozvíjející pražskou burzu cenných papírů v rámci programu PX Start.

Úvodní příspěvek V. Chloupka z advokátní kanceláře BIRD & BIRD byl věnován roli práv k duševnímu vlastnictví při financování rozvoje podnikání. Pro komercializaci těchto práv je třeba mít přehled o jednotlivých typech duševního vlastnictví a vědět čím se od sebe navzájem odlišují. Např. často zmiňované patenty chrání především technická řešení a jelikož může být časově i finančně obtížné je získat, nemusí dávat v odvětvích, která se rychle vyvíjí, úplně smysl. Ochranné známky naopak souvisí s označením firmy. Učí zákazníka zapamatovat si firmu či produkt – bez ohledu na technologii, kterou firma aktuálně využívá. A mnoho technologických firem má postaveno své produkty na softwarových řešeních, která zase nejlépe ochrání autorské právo. Jisté je, že v dnešní informační společnosti nabývají nehmotné statky na hodnotě (mohou tvořit až 80% hodnoty společnosti). Firmy, vlastnící nehmotné statky, by proto neměly zapomínat na jejich ohodnocení a na stanovení vhodné strategie jejich ochrany. Ta může být obranná (u firem převládá), útočná nebo může vést ke komercializaci, tj. zpeněžení práv duševního vlastnictví. Existují různé techniky komercializace práv IP: licencování, převod/postoupení práv, využití IP práv pro externí financování, ale i maximalizace hodnoty společnosti, daňová optimalizace a využití jejich potenciálu při spolupráci s třetími stranami na dalším výzkumu a vývoji. Převodem/postoupením práv získává firma hned finanční prostředky, ale o svá práva definitivně přichází. Naopak licencováním si firma zajistí pravidelný příjem, ale může riskovat poškození dobrého jména produktu nebo vytvoření konkurence. Je třeba si ohlídat řádné sepsání licenční smlouvy, především správné nadefinování předmětu smlouvy, rozsahu licence a licenční odměny. Při rozhodování investora o vstupu do firmy mohou právě nehmotné statky sehrát významnou roli – jsou indikátorem kvality a mohou snížit investiční riziko, neboť disponují určitou hodnotou.

BIRD & BIRD je mezinárodní advokátní kanceláří s více než 1.300 právníky po celém světě. Tvoří globální síť zahrnující 30 kanceláří ve 20 zemích. Má vynikající zkušenosti v mnoha oblastech právních služeb a úzké zaměření na průmyslové oblasti bohaté na technologie, inovace, duševní vlastnictví a regulovaná odvětví.

Druhou část zahájil J. Trojan z nedávno založeného fondu Nation 1, který podporuje firmy primárně v jejich nejranější fázi. Tzv. „Pre-seed“ financování v podání Nation 1 představuje investice ve výši 50 – 200 tis. EUR. Firmy, jež získají od Fondu pre-seed financování, jsou zařazeny do akceleračního programu, který je během 3 měsíců připravuje na další kolo investování. V rámci „Seed“ financování investuje Fond 200 tis. – 1,5 mil. EUR do takových startupů, které buď pre-seed fází prošly nebo jsou již zralejší, tj. již mají více zákazníků. Za první rok existence Fond zainvestoval 13 firem – investice mířily do startupů z oblasti virtuální reality, e-komerce, zdravotnictví, mobilních aplikací, hardware, financí či digitalizace průmyslové výroby. Při výběru firem klade Fond velký důraz na 5 kritérií, jako jsou síla a zkušenosti týmu, produkt řešící reálný problém na trhu, velikost trhu, zájem o produkt ze strany zákazníků (evidentní poptávka) a jasně nadefinovaný business model. Velikost fondu činí 35 mil. EUR. Jedná se o uzavřený fond, který v následujících deseti letech plánuje investovat do zhruba 40 firem na území Česka a pomoci jim tak s mezinárodní expanzí.

Základní kapitál (tři čtvrtiny fondu) je vybudován na Evropském investičním fondu (EIF). Fond má vzhledem k napojení na EIF kromě poboček v Praze a Brně kancelář také v Lucembursku. Investory jsou Evropský investiční fond a skupina privátních investorů.

Více o fondu: Nation 1 VC

Pozn. Evropský investiční fond byl založen v rámci EU již v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým podnikům, přičemž většinovým podílníkem je v něm Evropská investiční banka. Vedle ní do EIF posílají peníze také vlády jednotlivých členských zemí a veškeré prostředky jsou pak určené na poskytování rizikových investic malým a středním podnikům, a to zejména těm se zaměřením na technologie. V jednotlivých evropských zemích pak EIF hledá partnery, kteří by mohli investiční fondy i s jeho penězi řídit, a v České republice byl po výběrovém řízení vybrán právě Nation 1. Vedle něj již peníze od EIF rozděluje také Lighthouse Ventures, který má od něj k dispozici 15 mil. EUR.

T. Michálek z KB SmartSolutions, dceřiné společnosti Komerční Banky, představil služby strategického investora pro Komerční banku. KB SmartSolutions cílí na tzv. fintechy a start-upy, které přichází s inovativními řešeními a technologiemi v rámci finančního sektoru, mají úvodní fáze vývoje produktu již za sebou a chtějí dále růst. V jejím hledáčku aktuálně nejsou společnosti na úplném startu, tj. v inkubační „seed“ fázi ani velké fintechy s hodnotou v desítkách milionů eur. Kromě možnosti financování pomáhá firmám testovat jejich nové technologie i služby a poskytuje potřebnou infrastrukturu ze strany Komerční banky jakožto stabilního partnera. KB SmartSolutions má za sebou např. nedávnou úspěšnou investici do českého fintechu Upvest, který se zaměřuje na online investování do developerských projektů formou crowdfundingu. Do budoucna vidí KB SmartSolutions příležitosti pro banku ve vyhledávání partnerství na základě distribuční spolupráce – zjišťuje, jak banka může distribuovat a nabízet své produkty skrz partnery (třetí strany).

KB SmartSolutions se také dává příležitost zaměstnancům KB, které motivuje k účasti v interním programu Můj Startup. V rámci tohoto programu mohou zaměstnanci předložit svůj nápad, nechat si ho posoudit a využít mentoringu při rozvíjení svého businessu. Příkladem je nejen interní startup CinkCink, zaměřený realitní trh.

KB SmartSolutions je dceřinou společností Komerční banky. Akcelerátor spojuje to nejlepší z fintechů a tradiční banky s cílem postavit finanční služby budoucnosti. Fintechům poskytuje financování a svými službami pomáhá v rozvoji a masivním růstu. Od nuly buduje také své vlastní fintechy.

Zástupci z Burzy cenných papírů v Praze, P. Fischerová a P. Papp, uzavřeli webinář s prezentací kapitálového trhu (Start Market) pro menší inovativní firmy. Trh Start vznikl v květnu 2018 a umožňuje firmám získat kapitál pro jejich budoucí rozvoj – může se jednat např. o organický růst na domácím i zahraničním trhu, o akvizici konkurence či o snížení zadlužení. „Být obchodován na burze“ nepřináší firmě jen finance, ale zvyšuje jí kredibilitu a důvěryhodnost, přináší jí prestiž, zajistí efektivní PR, motivuje zaměstnance, nabízí organizovaný exit a dává prostor pro inspiraci a vytváření nových partnerství. Vstup na trh Start může trvat 4-6 měsíců, ale nejedná se o složitý proces. Do září 2020 vstoupilo na trh 7 firem a připravuje se firma Pilulka.cz. Valuace firem se pohybuje v částkách 100 mil. – 1 mld. Kč a nabízený podíl činil 15-47%. Oproti vstupu strategického partner přichází trh s větším počtem pasivních investorů, kteří více důvěřují managementu společnosti a nepodílí se tak na jejím chodu. Trh dále umožňuje férovější ocenění, prodej menšinového podílu, zviditelnění společnosti a získání globální prestiže veřejně obchodovatelné firmy.

Burza cenných papírů Praha, a.s. je jedním organizátorů trhů s cennými papíry v ČR. Byla obnovena v roce 1993 a je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group. Oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha je index PX. Burza má celkem 4 trhy: Prime market, Standard market, Free market a Start market, který je trhem pro inovativní malé a střední české firmy. Trh Start představuje alternativní financování, které nezatíží cash-flow a snižuje zadlužení firmy. Valuace firem se pohybuje v rozmezí 100 mil. – 1 mld. Kč. Nyní je zde obchodováno 7 firem a další emise na trhu Start se připravuje do konce roku 2020 (Pilulka.cz).

Specialisté TC AV ČR sledují dění v oblastí celého spektra příležitostí, které mohou malé a střední podniky využít pro financování rozvoje firem a inovací. Po potřebném seznámení s potřebami firem pomáhají s výběrem vhodného finančního zdroje a seznámí firmu s podmínkami, případně propojí s experty. S vybranými firmami pracují specialisté TC AV ČR i formou mentoringu, např. v rámci programu „Scale-up your business“ nebo programu „Mapování inovačních příležitostí“.

chloupek.jpg

Vojtěch Chloupek je partnerem v pražské pobočce Bird & Bird. Je odborníkem na právo duševního vlastnictví. Věnuje se také právní problematice technologií a telekomunikací. Právní služby poskytuje klientům v otázkách transferu technologií, strategie a správy portfolií duševního vlastnictví, výzkumu a vývoje a transakcí z oblasti inovativního a kreativního průmyslu. Zabývá se též spornou agendou a vymáháním práv. Vojtěch Chloupek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Získal také magisterský titul na Univerzitě v Oxfordu v oboru Evropská a komparativní studia.  Jako odborník v oblasti práva duševního vlastnictví a technologií publikuje v mezinárodních právních publikacích a je aktivním členem LES Česká republika a Slovensko.

trojan+.jpg


 
Jaroslav Trojan, zákládající člen a managing partner fondu Nation 1, se jako venture kapitálový investor pohybuje na středoevropské startupové scéně více než 10 let. Za tu dobu se podílel na realizaci 24 startupových investic za více než 500 mil. Kč zahrnující například Daytrip, Snuggs, a Uget. Za sebou má také sedm investičních exitů, mezi nejúspěšnější patří Cognitive Security, které koupilo CISCO. Jaroslav Trojan byl zakládajícím zaměstnancem ve venture kapitálové společnosti Credo Ventures. Mimo jiné působil jako mentor ve startupových akcelerátorech Seedcamp, Wayra, a StartupYard. Investičně se zaměřuje především na technologická odvětví. Jaroslav vystudoval Liberty University ve Spojených státech amerických a je vášnivým sportovcem.  Od letošního roku Jaroslav přijal pozvání do expertního panelu mentoringového programu TC AV ČR „Scale-up your business“.

michalek.jpg

Tomáš Michálek je start-upový scout v akcelerátoru KB SmartSolutions v Praze. Má na starosti vyhledávání zajímavých nápadů v oblasti finančních technologií (fintech), komunikuje se zájemci, hodnotí nové projekty a pečuje o vybrané týmy na začátku. Jeho výhodou je technické vzdělání a také si vyzkoušel podnikání v projektech zaměřených na 3D tisk a ICT. Tomáš Michálek vystudoval ČVUT v Praze, obor telekomunikace a je držitel inženýrského titulu. Během studia se vzdělával na Télécom Paris, Union College a později v Deloitte University.

fischerova.jpg

Pavla Fischerová je koordinátorkou trhu PXStart, který je součástí Burzy cenných papírů Praha, a.s. Zabývá se celkovou koordinací trhu Start, který vznikl v květnu 2018. Její ambicí je rozjet v České republice kapitálové financování a přivést na burzu zajímavé české firmy. Na základě výsledků analýz a doporučení dalších korporátních partnerů se rozhoduje o vstupu konkrétních emitentů a připravuje celkový plán emisí. Pavla Fischerová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, obor Obchod a finance.  Pokračovala ve studiu ve Velké Británii na Barnet College a Chartered Insurance Institute, kde získala nejvyšší možnou kvalifikaci Chartered Financial Planner (AFPS ). Profesně strávila několik let v Londýně, nejprve 5 let v menší společnosti Vintage Financial Ltd., kde na pozici paraplanner měla na starosti finanční a daňové plánování a investiční management. Potom se přesunula do City, do společnosti Brewin Dolphin Ltd., což je jeden z největších asset a wealth managerů ve Velké Británii. Zde jako senior paraplanner podporovala rozhodování ředitele, který měl na starosti finanční a a daňového poradenství klientů  týmu investičních managerů téměř dalších 7 let.

premysl papp.jpg

Přemysl Papp je analytik trhu Start na Burze cenných papírů Praha, a.s. Zajišťuje analýzy potenciálních emitentů a komunikaci s novými emitenty pro tento trh. Téměř každý týden jedná s potenciálními zájemci o vstup na burzu, hodnotí připravenost firem a jejich potřeby pro kapitálové financování. Na základě výběru kandidátů spolupracuje na oceňování možných emitentů. Má za sebou zajímavé pracovní zkušenosti v oblasti internetového obchodu v Mall Group a podpoře obchodu se věnoval u výrobce sportovního zboží Adidas Group. Na Vysoké škole ekonomické v Praze studoval Přemysl Papp finance a po té management. V roce 2017 dokončil studia bankovnictví na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Více informací: Jiří Vavřínek (vavrinek@tc.cz), Silvia Jirásková (jiraskova@tc.cz

Další novinky

Všechny novinky

Technologické centrum AV ČR mezi finalisty EEN Resilience Award 2020

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) po první vlně pandemie COVID-19 zahájila průzkum, jak se s touto bezprecedentní situací vyrovnala jednotlivá…

Shrnutí druhé části webináře Access to finance

Ve středu 23. září proběhla druhá část webináře „Access to finance: Moderní trendy financování technologických firem“, který v rámci aktivit sítě Enterprise…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech