Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v evropských výzkumných nano projektech?

Technologické centrum Praha je partnerem projektu FIT-4-NMP, který svými aktivitami podporuje zvýšení zapojení talentovaných nováčků z málo zastoupených evropských regionů do výzkumného programu Horizont Evropa v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů, biotechnologií a pokročilé výroby a zpracování (NMBP).

Průběžná hodnotící zpráva programu Horizont 2020, kterou Evropská komise zveřejnila v roce 2017, uvádí, že pro přilákání nových účastníků do projektů je třeba zlepšit implementaci programu. Poradní skupina ve své zprávě k implementaci programu NMBP Horizontu 2020 také zdůraznila, že do listopadu 2018 mezi nováčky patřilo pouze 38,4 % evropských příjemců. Zvláštní pozornost byla věnována opatřením, která by mohla pomoci oslovit nové hráče v oblasti NMBP.

Studie "Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v projektech NMP programu Horizont Evropa", vypracovaná v rámci projektu FIT-4-NMP, se konkrétně zabývá osvědčenými postupy a zkušenostmi s prováděním politických opatření na podporu účasti v programu Horizont 2020 a shrnuje hlavní oblasti aktivit, které by měly být řešeny na evropské, národní, regionální a institucionální úrovni při odstraňování stávajících překážek účasti v programu Horizont Evropa.

Dobré praxe

Tvůrci politik na evropské, národní, regionální i institucionální úrovni usilují o vytvoření optimálních podmínek pro účast výzkumných a inovačních týmů v rámcových programech. Cílem je, aby účast těchto týmů měla co největší přínos pro rozvoj odpovědného výzkumu a inovací a posílila mezinárodní spolupráci.

Na evropské úrovni bylo Evropskou komisí speciálně vytvořeno „kaskádové financování“, známé také jako finanční podpora třetích stran. Kaskádové financování má za cíl podpořit zakládání a rozvoj nových malých a středních podniků nebo společností se střední kapitalizací prostřednictvím programu digitálních inovací.

Na národní a regionální úrovni existují systémová politická opatření, finanční pobídky a informační podpora, jejichž cílem je motivovat subjekty a týmy k předkládání co nejkvalitnějších návrhů projektů: 

Mezi hlavní systémová politická opatření na podporu účasti v programu Horizont 2020 patří pobídky pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a internacionalizace v národních / regionálních systémech hodnocení výzkumu. Důraz na mezinárodní spolupráci v kritériích hodnocení výzkumu na straně jedné ukazuje jasný záměr výzkumných a inovačních politik podporovat internacionalizaci výzkumu a zároveň motivuje hodnocené subjekty, aby ve svých strategiích a cílech jasně zohledňovaly mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Dalším systémovým nástrojem pro rozvoj mezinárodní spolupráce uplatňovaným na národní úrovni jsou iniciativy ERA-Net-Cofund, které propojují národní a regionální výzkumné programy.

Druhou skupinu nástrojů na posílení účasti v programu Horizont 2020, uplatňovaných na národní úrovni, tvoří finanční pobídky. Cílem těchto nástrojů je obecně motivovat výzkumné organizace a podniky k přípravě a předkládání návrhů projektů do rámcových programů. Ekonomické zdůvodnění těchto nástrojů je snaha snížit náklady spojené s přípravou projektů, obvykle v případě, že návrhy projektů nejsou úspěšné, tzn. projekty nejsou z rámcových programů financovány. Investice do přípravy projektů se tak plně nebo částečně vrátí od národních nebo regionálních financujících orgánů formou finanční úhrady nákladů na přípravu nebo přímo financováním neúspěšných návrhů projektů z národních zdrojů.

Kromě systémových opatření a přímých finančních pobídek hrají důležitou roli také národní a regionální politiky, které poskytují informace a poradenskou podporu pro účast v Rámcových programech. Tyto služby mají zvláštní význam pro nováčky v Rámcových programech, neboť zvyšují povědomí o výzvách a pravidlech programu Horizont 2020, ale také pomáhají pochopit kontext výzev a jejich vazby na cíle evropské politiky výzkumu a inovací. Právě dobré pochopení těchto souvislostí umožňuje žadatelům správně zacílit své návrhy projektů na evropské cíle a nastavit projektové aktivity tak, aby měly očekávaný dopad. To samozřejmě zvyšuje šance na úspěch předložených návrhů projektů v procesu hodnocení.

Na institucionální úrovni existují zvláštní programy a nástroje na podporu účasti v Rámcových programech, zejména na univerzitách a ve větších výzkumných organizacích. Ty jsou obvykle součástí širších opatření na podporu internacionalizace instituce. Důležitým předpokladem pro zavedení specializované podpory účasti v Rámcových programech je existence profesionální grantové kanceláře, která poskytuje výzkumným pracovníkům kvalitní servis při přípravě návrhu projektu mezinárodní spolupráce a při jeho následné realizaci.

Doporučení

Zpráva navrhla 5 hlavních směrů intervencí, které mohou pomoci zvýšit účast nováčků v projektech programu Horizont Evropa:

Obrázek1.png

Studie projektu FIT-4-NMP ukazuje, že je užitečné zavádět různé nástroje na několika úrovních, a to jak na úrovni programu Horizont Evropa, tak na národní a regionální úrovni, na úrovni národních kontaktních míst a dalších zprostředkovatelů a také na institucionální úrovni. Lze očekávat, že účinky těchto opatření se zvýší, pokud budou navrhovaná opatření realizována na všech uvedených úrovních.

Studie „Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v projektech NMP Horizontu Evropa?“, studie „Bariéry omezující účast talentovaných nováčků v projektech NMP“ a další výsledky projektu FIT-4-NMP jsou k dispozici na webu projektu: https://www.fit-4-nmp.eu/publications.

V případě dotazů k projektu kontaktujte E. Kudrnová, kudrnova@tc.cz, 602 973 983.


Další novinky

Všechny novinky

EK vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

Evropská komise vyhlásila dvě výzvy k podávání návrhů projektů s cílem pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu EU. Výzvy…

Čtvrtá výzva v programu Eurostars-3

MŠMT vyhlásilo 4. výzvu v rámci programu Eurostars-3. Program se zaměřuje na podporu inovativních malých a středních podniků, které chtějí spolupracovat na

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech